ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADMINISTRATIE- EN BELASTINGADVIESKANTOOR AFISCA B.V., GEVESTIGD TE BEST

Artikel 1
Administratie- en Belastingadvieskantoor Afisca B.V. is een besloten vennootschap.

Artikel 2
Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en worden uitsluitend aanvaard door of namens Administratie- en Belastingadvieskantoor Afisca B.V., ook indien en voor zover het de uitdrukkelijk of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door één of meer bepaalde personen zal worden uitgevoerd.

Artikel 3
Doet zich onverhoopt bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voor die tot aansprakelijkheid leidt, dan geldt voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de desbetreffende opdracht, dat de aansprakelijkheid van Administratie- en Belastingadvieskantoor Afisca B.V. beperkt is tot de aansprakelijkheid tot het bedrag waarop de door Administratie- en Belastingadvieskantoor Afisca B.V. afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het ter zake geldend eigen risico. Ten aanzien van schade verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden door bij opdrachtgever gedetacheerde medewerkers van Administratie- en Belastingadvieskantoor Afisca B.V., is de aansprakelijkheid van Administratie- en Belastingadvieskantoor Afisca B.V. beperkt tot het bedrag waarop de door Administratie- en Belastingadvieskantoor Afisca B.V. afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het ter zake geldend eigen risico. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door Administratie- en Belastingadvieskantoor Afisca B.V., is Administratie- en Belastingadvieskantoor Afisca B.V. nimmer aansprakelijk. Administratie- en Belastingadvieskantoor Afisca B.V. heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk naar het oordeel van de Administratie- en Belastingadvieskantoor Afisca B.V., de schade van opdrachtgever ongedaan te maken. Administratie- en Belastingadvieskantoor Afisca B.V. is niet aansprakelijk voor bewaring, beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per gebruikelijke post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, Administratie- en Belastingadvieskantoor Afisca B.V. of derden. Opdrachtgever vrijwaart Administratie- en Belastingadvieskantoor Afisca B.V. tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen, in ieder geval indien de aanspraak is ontstaan door toedoen van het verstrekken van gegevens die in strijd zijn met de werkelijkheid, tenzij opdrachtgever aantoont dat de aanspraak geen verband houdt met de verstrekte gegevens of indien sprake is van opzet of grove schuld van Administratie- en Belastingadvieskantoor Afisca B.V.. Voor schade ten gevolge van opzet of grove schuld van niet-leidinggevende medewerkers van Administratie- en Belastingadvieskantoor Afisca B.V. is Administratie- en Belastingadvieskantoor Afisca B.V. in geen geval aansprakelijk.

Artikel 4
Administratie- en Belastingadvieskantoor Afisca B.V. voert opdrachten uitsluitend uit ten behoeve van de opdrachtgever. Administratie- en Belastingadvieskantoor Afisca B.V. bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Levering dient plaats te vinden binnen de overeengekomen termijn, of bij gebreke daarvan binnen een gelet op de opgedragen werkzaamheden redelijke termijn. Administratie- en Belastingadvieskantoor Afisca B.V. heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever , te laten verrichten door derden waarmee Administratie- en Belastingadvieskantoor Afisca B.V. onder gemeenschappelijke naam of structureel samenwerkt. Administratie- en Belastingadvieskantoor Afisca B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze hulpersonen, behoudens opzet of grove schuld van de besloten vennootschap. Administratie- en Belastingadvieskantoor Afisca B.V. verzendt of vervoert bescheiden via gebruikelijke post, tenzij opdrachtgever uitdrukkelijk aan Administratie- en Belastingadvieskantoor Afisca B.V. opdracht geeft dat verzending of vervoer van bescheiden plaats dient te vinden op een wijze die een hogere zekerheid ten aanzien van tijdige en volledige bezorging biedt.

Artikel 5
Declaraties van Administratie- en Belastingadvieskantoor Afisca B.V. zijn veertien dagen na factuurdatum opeisbaar en moeten zonder beroep op opschorting of verrekening worden voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever gehouden de kosten van invordering te vergoeden, waaronder een fixum van 15% van de hoofdsom ter zake van interne administratie- en incassokosten. Indien de opdrachtgever in gebreke is tijdig de factuur te voldoen is Administratie- en Belastingadvieskantoor Afisca B.V. gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens Administratie- en Belastingadvieskantoor Afisca B.V. in verband met het verrichten van werkzaamheden door Administratie- en Belastingadvieskantoor Afisca B.V. in ieder geval één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 6
Administratie- en Belastingadvieskantoor Afisca B.V. is, indien zij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, bestuursrechtelijke of strafprocedure, gerechtigd de door of namens de opdrachtgever verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan zij bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen aan te wenden, voor zover deze naar haar redelijk oordeel van belang kunnen zijn voor het voeren van bedoelde procedures.

Artikel 7
Indien Administratie- en Belastingadvieskantoor Afisca B.V. haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen haar onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Administratie- en Belastingadvieskantoor Afisca B.V. alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

Artikel 8
Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Administratie- en Belastingadvieskantoor Afisca B.V. waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en Administratie- en Belastingadvieskantoor Afisca B.V. waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door een bevoegde rechter van een rechtbank te ‘s-Hertogenbosch.